Program naprawczy

Program naprawczy

Wykorzystaj zasoby lecznicy dzięki naszym propozycjom naprawczym. Więcej »

Asysta we wdrażaniu planów

Asysta we wdrażaniu planów

Wspieramy wdrażanie założeń strategicznych. Więcej »

Wsparcie zarządzania

Wsparcie zarządzania

Poznaj pracę szpitala dzięki nowoczesnym narzędziom controllingu. Więcej »

Finansowanie restrukturyzacji

Finansowanie restrukturyzacji

Pomoc w pozyskaniu finansowania na proces restrukturyzacji Więcej »

Dotacje unijne

Dotacje unijne

Zrealizuj sprawdzoną receptę by wdrożyć unijny projekt Więcej »

Medlider

Medlider

Nowoczesne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzję. Więcej »

Benchmarking

Benchmarking

Poznaj najlepsze praktyki prowadzenia placówki medycznej. Więcej »

Przekształcenia

Przekształcenia

Dowiedz się jak i po co przekształcać szpital. Więcej »

Biznesplany

Biznesplany

Oceń i zyskaj pewność przyszłych korzyści. Więcej »

Program naprawczy

Program naprawczy

Wykorzystaj zasoby lecznicy dzięki naszym propozycjom naprawczym. Więcej »

Asysta we wdrażaniu planów

Asysta we wdrażaniu planów

Wspieramy wdrażanie założeń strategicznych. Więcej »

Wsparcie zarządzania

Wsparcie zarządzania

Poznaj pracę szpitala dzięki nowoczesnym narzędziom controllingu. Więcej »

Finansowanie restrukturyzacji

Finansowanie restrukturyzacji

Pomoc w pozyskaniu finansowania na proces restrukturyzacji Więcej »

Dotacje unijne

Dotacje unijne

Zrealizuj sprawdzoną receptę by wdrożyć unijny projekt Więcej »

Medlider

Medlider

Nowoczesne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzję. Więcej »

Benchmarking

Benchmarking

Poznaj najlepsze praktyki prowadzenia placówki medycznej. Więcej »

Przekształcenia

Przekształcenia

Dowiedz się jak i po co przekształcać szpital. Więcej »

Biznesplany

Biznesplany

Oceń i zyskaj pewność przyszłych korzyści. Więcej »

Program naprawczy

Program naprawczy

Wykorzystaj zasoby lecznicy dzięki naszym propozycjom naprawczym. Więcej »

Asysta we wdrażaniu planów

Asysta we wdrażaniu planów

Wspieramy wdrażanie założeń strategicznych. Więcej »

Wsparcie zarządzania

Wsparcie zarządzania

Poznaj pracę szpitala dzięki nowoczesnym narzędziom controllingu. Więcej »

Finansowanie restrukturyzacji

Finansowanie restrukturyzacji

Pomoc w pozyskaniu finansowania na proces restrukturyzacji Więcej »

Dotacje unijne

Dotacje unijne

Zrealizuj sprawdzoną receptę by wdrożyć unijny projekt Więcej »

Medlider

Medlider

Nowoczesne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzję. Więcej »

Benchmarking

Benchmarking

Poznaj najlepsze praktyki prowadzenia placówki medycznej. Więcej »

Przekształcenia

Przekształcenia

Dowiedz się jak i po co przekształcać szpital. Więcej »

Biznesplany

Biznesplany

Oceń i zyskaj pewność przyszłych korzyści. Więcej »

Program naprawczy

Program naprawczy

Wykorzystaj zasoby lecznicy dzięki naszym propozycjom naprawczym. Więcej »

Asysta we wdrażaniu planów

Asysta we wdrażaniu planów

Wspieramy wdrażanie założeń strategicznych. Więcej »

Wsparcie zarządzania

Wsparcie zarządzania

Poznaj pracę szpitala dzięki nowoczesnym narzędziom controllingu. Więcej »

Finansowanie restrukturyzacji

Finansowanie restrukturyzacji

Pomoc w pozyskaniu finansowania na proces restrukturyzacji Więcej »

Dotacje unijne

Dotacje unijne

Zrealizuj sprawdzoną receptę by wdrożyć unijny projekt Więcej »

Medlider

Medlider

Nowoczesne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzję. Więcej »

Benchmarking

Benchmarking

Poznaj najlepsze praktyki prowadzenia placówki medycznej. Więcej »

Przekształcenia

Przekształcenia

Dowiedz się jak i po co przekształcać szpital. Więcej »

Biznesplany

Biznesplany

Oceń i zyskaj pewność przyszłych korzyści. Więcej »

Program naprawczy

Program naprawczy

Wykorzystaj zasoby lecznicy dzięki naszym propozycjom naprawczym. Więcej »

Asysta we wdrażaniu planów

Asysta we wdrażaniu planów

Wspieramy wdrażanie założeń strategicznych. Więcej »

Wsparcie zarządzania

Wsparcie zarządzania

Poznaj pracę szpitala dzięki nowoczesnym narzędziom controllingu. Więcej »

Finansowanie restrukturyzacji

Finansowanie restrukturyzacji

Pomoc w pozyskaniu finansowania na proces restrukturyzacji Więcej »

Dotacje unijne

Dotacje unijne

Zrealizuj sprawdzoną receptę by wdrożyć unijny projekt Więcej »

Medlider

Medlider

Nowoczesne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzję. Więcej »

Benchmarking

Benchmarking

Poznaj najlepsze praktyki prowadzenia placówki medycznej. Więcej »

Przekształcenia

Przekształcenia

Dowiedz się jak i po co przekształcać szpital. Więcej »

Biznesplany

Biznesplany

Oceń i zyskaj pewność przyszłych korzyści. Więcej »

Przetarg akt.

Szczecin, 17.05.2012 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Prezes Zakładu Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia ofert na świadczenie usług integracji elektronicznego systemu obiegu dokumentów w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego B2B w Zakładzie Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o. w Szczecinie” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
 1. Nazwa i adres zamawiającego:
Zakład Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o. w Szczecinie 71-610 Szczecin, ul. Dubois 27/634 Tel. 91-489-22-70 Fax. 91-421-61-42 Adres strony internetowej: www.knowhow.com.pl
 1. Podstawa prawna:
Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego.
 1. Termin świadczenia Usług integracji elektronicznego systemu obiegu dokumentów:
1.06.2012 r. – 15.07.2012 r.
 1. Termin płatności za usługę:
jednorazowa płatność po wykonaniu usługi
 1. Sposób pobierania Zaproszenia na składanie ofert:
Zaproszenie do składania ofert jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o. w Szczecinie 71-610 Szczecin, ul. Dubois 27, pokój 634 lub na stronie www.knowhow.com.pl

 1. Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać:
 1. Wypełniony formularz oferty - Formularz nr 1
 2. Wypełniony formularz specyfikacji – Formularz nr 2
 3. Oświadczenie – Formularz nr 3 (formularze do pobrania tutaj)
 4. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, a przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ustanawiający pełnomocnika dla reprezentacji wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. Jeżeli Oferent załącza do oferty, zamiast oryginału dokumentu kopię dokumentu, musi być ona poświadczona przez niego za zgodność z oryginałem.
 5. Oświadczenia lub zaświadczenia, ze Oferent nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

 1. Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego:
Zakład Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o. w Szczecinie 71-610 Szczecin, ul. Dubois 27, pokój 634 W terminie do dnia 28.05.2012 r. do godziny 11.30
Z napisem: Oferta na zakup Usług integracji elektronicznego systemu obiegu dokumentów w ramach projektu „Opracowanie i wdrażanie innowacyjnego systemu informatycznego B2B w Zakładzie Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o. w Szczecinie” Nie otwierać przed 28.05.2012 r. przed godz. 12.00
 1. Terminy:
  1. Oferty składane osobiście lub przesłane pocztą należy składać do dnia 28.05.2012 r.
  2. Za termin złożenie oferty uznaje się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2012 r. w Sali konferencyjnej Zamawiającego pokój 634 o godzinie 12.00.
  4. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na części jawną i niejawną.
  5. Zamawiający w części jawnej ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Oferenta, a także informację dotyczącą ceny oferty.
  6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymagania zawarte w warunkach ogłoszenia.

  7. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

  8. Wybór ofert nastąpi do dnia 30.05.2012 r.

 1. Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty:
Kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto.
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z oferentami.
 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami w związku z toczącym się postępowaniem jest: Justyna Magda, telefon komórkowy 512 084 954 (telefon stacjonarny 91 489 22 70 wew. 128) e-mail jmagda@knowhow.com.pl
 2. Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści warunków ogłoszenia. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej Zamawiającego.
 3. Pytania mogą być zadawane w terminie do 4 dni przed terminem otwarcia ofert.
 4. Pytania i odpowiedzi Oferentów, zmiany w zapisach ogłoszenia o przetargu oraz wszelkie informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.
 1. Zastrzeżenia przetargowe Zamawiającego
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia całości lub części przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.

 1. Adres strony internetowej, na której znajdują się informacje o przetargu:
www.knowhow.com.pl
 1. Data zamieszczenia ogłoszenia na:
Stronie www.knowhow.com.pl – 17.05.2012 r.

medLider - nowoczesny instrument wspierający zarządzanie

medLider - użyteczne narzędzie informatyczne pomagające podejmować decyzje i modyfikować bieżące działania oraz wytyczać kierunki rozwoju podmiotów leczniczych. Dowiedz się więcej »

Benchmarking - analiza porównawcza

Benchmarking to innowacyjne narzędzie wspierające zarządzanie. Poprzez porównanie wybranych parametrów w podobnych jednostkach daje informacje, jak szpital sobie radzi w porównaniu z innymi jednostkami o podobnym profilu.

Dowiedz się więcej »

Kontakt

Zapytaj nas, co jeszcze możemy zrobić, by uzdrowić lecznicę.
e-mail: knowhow@knowhow.com.pl
tel./fax: (0-91) 489-22-80

Dowiedz się więcej »