TEL. +48 91 489 22 80

Aktualności i artykuły

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący ma obowiązek:

1. w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ, pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta przez SP ZOZ we własnym zakresie, albo

2. w terminie 12 następnych miesięcy podjąć decyzję o likwidacji SP ZOZ, jeżeli strata netto za rok obrotowy nie może być pokryta przez SP ZOZ we własnym zakresie oraz wynik po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną[1].

Działania te powinny być poprzedzone:
1. raportem o sytuacji ekonomiczno–finansowej SP ZOZ sporządzonym i przekazanym podmiotowi tworzącemu przez kierownika SP ZOZ w terminie do dnia 31 maja każdego roku. Zgodnie z art. 53a w/w ustawy powinien:

  • zostać przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,
  • zawierać w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową SP ZOZ.

2.Stworzeniem programu naprawczego dla SP ZOZ w przypadku wystąpienia w sprawozdaniu finansowym SP ZOZ straty netto[2]. Program naprawczy, o którym mowa w art. 59 ust. 4 w/w ustawy:

  • powinien zostać sporządzony i przedstawiony przez kierownika SP ZOZ podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, jeżeli w sprawozdaniu finansowym SP ZOZ wystąpiła strata netto,
  • powinien dotyczyć okresu nie dłuższego niż kolejne 3 lata i opierać się na sporządzonym wcześniej raporcie o sytuacji ekonomiczno–finansowej SP ZOZ,

Jednocześnie informujemy, że firma Know How od 25 lat tworzy raporty, audyty, strategie oraz programy naprawcze dla jednostek medycznych i chętnie pomoże Państwu w spełnieniu obowiązku wskazanego przez ustawę.

Pomożemy również w pozyskaniu kredytu na restrukturyzację z Banku Gospodarstwa Krajowego!

Prosimy o kontakt z:

Piotrem Świniarskim – Wiceprezesem Zarządu:
e-mail: pswiniarski@knowhow.com.pl, tel.: 506 136 198.

[1]Strata netto i koszty amortyzacji dotyczą przy tym roku obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym. Obowiązek podjęcia decyzji o likwidacji SP ZOZ, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, stosuje się po raz pierwszy w związku ze stratą netto wynikającą ze sprawozdania finansowego za rok 2017, a w przypadku SP ZOZów, dla których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, ze sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy rozpoczęty pod dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej ustawę o działalności leczniczej, a więc po dniu 15.07.2016 r.

[2]Sporządza się po raz pierwszy w związku ze stratą netto wynikającą ze sprawozdania finansowego za rok 2016, a w przypadku SP ZOZ, dla których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, ze sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy rozpoczęty po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej ustawę o działalności leczniczej, a więc po 15.07.2016 r.