TEL. +48 91 489 22 80

FUNDUSZE NORWESKIE

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Przygotowanie projektu

Trwająca perspektywa finansowa 2014-2021 to szansa na duże dofinansowanie inwestycji. Nasze doświadczenie w zakresie funduszy norweskich obejmuje napisanie 19 projektów o wartości 58 mln zł oraz zarządzane 2 projektami o łącznej wartości 4,7 mln (termomodernizacja obiektu oraz realizacja powiatowego programu profilaktyki chorób układu krążenia).

Nie warto więc zwlekać z zasięgnięciem rady. Po kontakcie z nami otrzymają Państwo wszystkie informacje potrzebne na start:

 • z jakich konkursów mogą się Państwo ubiegać do dofinansowanie,
 • jaki jest wymagany wkład własny,
 • jaki jest poziom dofinansowania,
 • ile czasu potrwa aplikowanie,
 • ile będzie trwał projekt,
 • kiedy można spodziewać się dofinansowania,
 • ile punktów mogą Państwo otrzymać w danym konkursie – analiza szans.

Takie rozeznanie pozwoli Państwu podjąć dalsze decyzję. Mogą Państwo zarówno powierzyć nam przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, jak również prowadzenie i rozliczanie projektu.

Oferta w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej:

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji
aplikacyjnej (całościowej koncepcji projektu)
wymaganej na etapie składania wniosku
o dofinansowanie (m.in. Studium Wykonalności,
dokumentacja z zakresu ochrony środowiska i inne załączniki).

Całościowe opracowanie dokumentacji
obligatoryjnej na etapie zawierania umowy
o dofinansowanie wraz z ustanowieniem
zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Doradztwo merytoryczne
w zakresie określenia optymalnego poziomu zakresu
rzeczowego projektu i montażu finansowego

Prowadzenie wszelkich kontaktów roboczych
z Instytucją Zarządzającą na etapie aplikowania
o uzyskanie dofinansowania

Kompleksowe zarządzanie realizowanym projektem

Oferta w zakresie kompleksowego zarządzania realizowanym projektem obejmuje:

 • Nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją projektu pod względem rzeczowym i finansowym oraz zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi projektów unijnych.
 • Bieżącą współpracę z pracownikami szpitala wyznaczonymi do koordynowania projektu.
 • Proponowanie rozwiązań w zakresie bieżących problemów związanych z realizacją projektu.
 • Odpowiedzialność za przestrzeganie harmonogramu rzeczowo-finansowego i budżetu projektu oraz umowy o dofinansowanie.
 • Sporządzanie wniosków o płatność zaliczkową, refundacyjną oraz końcowe rozliczenie projektu.
 • Odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dotyczącej realizowanego przedsięwzięcia.
 • Kontrolę merytoryczną postępowań przetargowych realizowanych w związku z dostawami, usługami i robotami budowlanymi w ramach projektu.
 • Bieżący monitoring wskaźników produktów i rezultatów wynikających z realizacji projektu.
 • Przygotowywanie wymaganych przez Instytucję Zarządzającą informacji sprawozdawczych.
 • Kontakty robocze z Instytucją Wdrażającą w trakcie bieżącej realizacji projektu.
 • Uczestnictwo w kontrolach projektu realizowanych przez Instytucję Zarządzającą
 • Pozostałe niezbędne czynności związane z realizacją projektu.
Chciałbym Panu Prezesowi podziękować za współpracę i pomoc przy organizacji projektu „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim” w ramach Programu PL 13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt okazał się ogromnym sukcesem.
Krzysztof Maćkiewicz

Starosta Powiatu Wąbrzeskiego

Zaufali nam

previous arrow
next arrow
Slider

Realizacje

Szczecin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Szczecinie – Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów ochrony zdrowia oraz zastosowanie instalacji fotowoltaicznej w SPZOZ MSW w Szczecinie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Wąbrzeźno

Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnienie wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Skwierzyna

Poprawa efektywności ekologicznej oraz zwiększenie ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych poprzez termomodernizację i montaż instalacji solarnej w Szpitalu im. dr n. med. R. Śmigielskiego w Skwierzynie Sp. z o.o

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Wieruszów

Zarządzanie projektem „Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego”

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Lubin

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie – Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Cibórz

Poprawa opieki zdrowotnej osób starszych z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi w SPZOZ w Ciborzu

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:

Zapytaj nas
o szczegóły