TEL. +48 91 489 22 80

FUNDUSZE UNIJNE

Fundusze unijne (fundusze strukturalne, fundusze europejskie) to środki finansowe Unii Europejskiej, które wspomagają gospodarkę państw członkowskich. Trwająca perspektywa finansowania unijnego 2014-2020 to ostatnia szansa na tak duże dofinansowania inwestycji. Nie warto więc zwlekać z zasięgnięciem rady.

Pozyskaliśmy 111 mln zł na inwestycję dla naszych klientów!

Informacje o projekcie

Po kontakcie z nami otrzymają Państwo wszystkie informacje potrzebne na start:

 • z jakich konkursów mogą się Państwo ubiegać o dofinansowanie?
 • jaki jest wymagany wkład własny?
 • jaki jest poziom dofinansowania?
 • ile czasu potrwa aplikowanie?
 • ile będzie trwał projekt?
 • kiedy można spodziewać się dofinansowania?
 • ile punktów mogą Państwo otrzymać w danym konkursie – analiza szans.

Takie rozeznanie pozwoli Państwu podjąć dalsze decyzję. Mogą Państwo zarówno powierzyć nam przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, jak również prowadzenie i rozliczanie projektu.

Oferta w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej:

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji
aplikacyjnej (całościowej koncepcji projektu)
wymaganej na etapie składania wniosku
o dofinansowanie (m.in. Studium Wykonalności,
dokumentacja z zakresu ochrony środowiska i inne załączniki).

Całościowe opracowanie dokumentacji
obligatoryjnej na etapie zawierania umowy
o dofinansowanie wraz z ustanowieniem
zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Doradztwo merytoryczne
w zakresie określenia optymalnego poziomu zakresu
rzeczowego projektu i montażu finansowego

Prowadzenie wszelkich kontaktów roboczych
z Instytucją Zarządzającą na etapie aplikowania
o uzyskanie dofinansowania

Kompleksowe zarządzanie realizowanym projektem

Oferta w zakresie kompleksowego zarządzania realizowanym projektem obejmuje:

 • Nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją projektu pod względem rzeczowym i finansowym oraz zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi projektów unijnych.
 • Bieżącą współpracę z pracownikami szpitala wyznaczonymi do koordynowania projektu.
 • Proponowanie rozwiązań w zakresie bieżących problemów związanych z realizacją projektu.
 • Odpowiedzialność za przestrzeganie harmonogramu rzeczowo-finansowego i budżetu projektu oraz umowy o dofinansowanie.
 • Sporządzanie wniosków o płatność zaliczkową, refundacyjną oraz końcowe rozliczenie projektu.
 • Odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dotyczącej realizowanego przedsięwzięcia.
 • Kontrolę merytoryczną postępowań przetargowych realizowanych w związku z dostawami, usługami i robotami budowlanymi w ramach projektu.
 • Bieżący monitoring wskaźników produktów i rezultatów wynikających z realizacji projektu.
 • Przygotowywanie wymaganych przez Instytucję Zarządzającą informacji sprawozdawczych.
 • Kontakty robocze z Instytucją Wdrażającą w trakcie bieżącej realizacji projektu.
 • Uczestnictwo w kontrolach projektu realizowanych przez Instytucję Zarządzającą
 • Pozostałe niezbędne czynności związane z realizacją projektu.
Projekt pn.: Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń w obszarze diagnostyki, leczenia i przeciwdziałania niepłodności w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie” przygotowany przy wsparciu ZUK Know How został pozytywnie oceniony i uzyskał decyzję o przyznaniu dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia.
Krzysztof Madej

Z-ca Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Zaufali nam

previous arrow
next arrow
Slider

Realizacje

Elbląg

Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Wartość projektu:7 954 218,03 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:3 400 000,00 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie
Koszalin

Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Szczecin

Wdrożenie kompleksowego programu zdrowotnego profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego sposobem na walkę z chorobami negatywnie wpływającymi na rynek pracy

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Wolsztyn

Poprawa jakości i dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia oraz modernizację infrastruktury SPZOZ w Wolsztynie

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Przemyśl

Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:
Źródło dofinansowania:
Wartość projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania:
Status projektu:
Poznań

Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej

Data realizacji:
Zamawiający:
Beneficjent:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Źródło dofinansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Wartość projektu:16 836 033,87 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:14 310 628,79 zł
Status projektu:projekt otrzymał dofinansowanie

Zapytaj nas
o szczegóły